ចុច គេច ដើម្បីបិទ

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8

អត្ថបទ 48
389
2

វិធីបិទការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្វ័យប្រវត្តិក្នុងវីនដូ ៨ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្វ័យប្រវត្តិនៃ ...

326
3

ធ្វើឱ្យទាន់សម័យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវីនដូ 8 ក្រុមហ៊ុន Microsoft ចេញផ្សាយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាទៀងទាត់ទៅក ...


ឈប់ច្នៃប្រឌិត
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃនេះ
ដំណើរការវាងាយស្រួល
ដឹង - សហរដ្ឋអាមេរិក
ការអធិស្ឋាន
ប៉ូលម៉ូទ័រ
LifeBytes
PostPosmo

ឈប់ច្នៃប្រឌិត
LifeBytes
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃនេះ