ចុច គេច ដើម្បីបិទ

macOS / IOS / Apple

អត្ថបទ 148
1025
4

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងភារកិច្ចរបស់ម៉ាក់អូអេសនិងជម្មើសជំនួសក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ...

336
3

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនទទួលបានការជូនដំណឹងនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone របស់ខ្ញុំនិងរបៀបជួសជុលវាខណៈពេល ...

301
2

អ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើវ៉ាយហ្វាយរបស់អាយហ្វូនមិនដំណើរការមូលហេតុទី ៣៖ ...


ឈប់ច្នៃប្រឌិត
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃនេះ
ដំណើរការវាងាយស្រួល
ដឹង - សហរដ្ឋអាមេរិក
ការអធិស្ឋាន
ប៉ូលម៉ូទ័រ
LifeBytes
PostPosmo

ឈប់ច្នៃប្រឌិត
LifeBytes
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃនេះ