ចុច គេច ដើម្បីបិទ

កម្មវិធីបង្កប់

អត្ថបទ 98
349
3

វិធីដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិជា root នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android តាមរយៈកម្មវិធីរូត ...

335
2

វិធីដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិជា root នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android តាមរយៈ Framaroot ដោយគ្មាន ...


ឈប់ច្នៃប្រឌិត
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃនេះ
ដំណើរការវាងាយស្រួល
ដឹង - សហរដ្ឋអាមេរិក
ការអធិស្ឋាន
ប៉ូលម៉ូទ័រ
LifeBytes
PostPosmo

ឈប់ច្នៃប្រឌិត
LifeBytes
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃនេះ